Tüzük

GÜMÜŞHANE ŞİRAN DERNEKLER FEDERASYONU

(ŞİDEF) TÜZÜĞÜ

Kuruluş

Madde 1-

Adı Ve Kurucu Dernekler: Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu

 1. Gümüşhane ili Şiran İlçesi Akyayla Köyü Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği
 2. Gümüşhane ili Şiran İlçesi Ara Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği
 3. Gümüşhane ili Şiran İlçesi Babacan Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 4. Babuş Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 5. Gebze Başköylüler Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 6. Gümüşhane ili Şiran İlçesi Beydere Köyü Güzelleştirme, Yardımlaşma,Yaşatma ve Kalkındırma  Derneği
 7. Gümüşhane Şiran İlçesi Çal Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği
 8. Gümüşhane ili Şiran İlçesi Çavlan Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 9. Gümüşhane ili Şiran İlçesi Çevrepınar Köyü Yardımlaşma ve DayanışmaDerneği
 10. Eldiğinliler Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
 11. Gümüşhane İli Şiran İlçesi Erenkaya Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği
 12. Gümüşhane İli Şiran İlçesi Güreş Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 13. Şiran Öz İncedere Köyü Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği
 14. İnözülüler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 15. Gümüşhane İli Şiran İlçesi Kadıçayırı Köyü Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği
 16. Gümüşhane İli Şiran İlçesi Konaklı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
 17. Gümüşhane Şiran Koyunbaba Köyü Köyü Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği     
 18. Gümüşhane İli Şiran İlçesi Ozanca Köyü Sosyal Gençlik ve Kültür Derneği
 19. Gümüşhane İli Şiran İlçesi Sadık Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 20. İstanbulda Gümüşhane Sinanlı Köyü Kültür Derneği 
 21. Susuz Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği     
 22. Gümüşhane ili Şiran İlçesi Telme Köyü Dayanışma, Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği
 23. Gümüşhane Şiran Yeşilbük Gençlik Yardımlaşma Derneği     

 

Madde 2-

Merkezi ve Adresi: Federasyon merkezi İstanbul’da bulunmakta olup, merkez değişikliği yasa hükümlerince yapılır.

AMAÇ VE HİZMET KONULARI

Madde 3-

Federasyonun Amacı:

 

 1. Federasyon 5253 sayılı Dernekler Kanunun hükümlerine göre kurulmuş olup, siyasi amacı olmayan sadece Şiran ilçemiz ve ülkemiz genelinde faaliyet gösteren Şiranlılar adına kurulmuş derneklerin bir araya gelerek  sosyal, yardımlaşma ve dayanışmaya doğru yönelik bir amaçla yöresel temelde kurulan,  Şiran İlçe derneklerini kapsayan tüzel kişiliğe haiz sosyal bir teşekkül olup, amacı dışında başkaca bir faaliyet gösteremez. Federasyonun kısa adı ŞİDEF’dir.
 2. Türkiye genelinde   kurulu olup, Şiran İlçemiz ve köyleri adına faaliyet gösteren dernekleri bir federasyon çatısı altında toplamak, ŞİDEF bünyesinde oluşacak bu büyük güç ile kamuoyu bilincinin oluşmasını sağlamak, Federasyona üye dernekler ile bölge halkının kültür ve geleneklerine, insani değerlere saygılı yaklaşmak ve dayanışmayı temin için plan, proje ve program yapmak.
 3. Ülkenin ve halkın menfaatini temel alarak yasa gereğince kendi yönlerinde ve bu yönde insanlarına hizmet sunmak amacı ile  Şiran İlçemiz genelinde kurulu bulunan derneklerin ilçemize, köylerine, yörelerine ve üyelerine geniş etkin sosyal, kültürel ve ekonomik hizmet sunmak, ayrı çalışan derneklerin arasında koordinasyonu sağlamak, ülkemizin var olan değerlerini tanımak ve sahiplendirmek, demokrasinin, insan haklarının korunmasını ve yaygınlaştırılmasını, milli kültüre katkıda bulunmak, daha sağlıklı ve güçlü demokratik sivil toplum kuruluşlarının oluşması için kurucu derneklerle iş ve amaç birliği yapmaktır.
 4. ŞİDEF yasal bir kuruluş olup, hiçbir siyasal parti, örgüt ve harekete bağlı değildir, kendi ilke ve amaçları doğrultusunda yapacağı çalışmalarda bağımsız hareket eder.
 5. Şiran İlçesinin tanıtımı, yörenin gelenek ve kültürünü yaşatma ve yayma amacı etrafında toplanmış, tek ses, tek yürek olarak tüm insanımızı kavramayı ve güveninin paylaşıldığı kurumsal güçlü bir ŞİDEF imajının oluşmasına çalışmak.
 6. Federasyon Üyesi derneklerinin eğitim, kültür, sanat, sosyal ve ekonomik konularda gelişmelerine üst kuruluş olarak öncülük eder, gereken etkinliklerde bulunmak için yönlendirir.
 7. Yarınlarımızın teminatı gençlerimizin ve çocuklarımızın topluma yararlı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalar yapar.
 8. Eğitim alanında faaliyetler icra eder. Toplumsal dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla maddi imkânları sınırlı ve başarılı öğrencilere her türlü eğitim, sağlık ve sosyal yardımda bulunabilir, yurtiçi ve yurt dışında akademik kariyer yapmalarına sağlamak, öğrenci yurtları açmak, işletmek, burs vermek, fakir, kimsesiz ve güçsüzlere her türlü maddi ve manevi yardımda bulunabilir.
 9. Ülkemizde; Şiran İlçemizin geleneksel bir kültürü olduğu, yapılan çalışmalarda köklü bir geçmişinin olduğu, bu geçmişi yeni nesillere aktaracak çalışmalar yapar ve kuşaklar arası devamlılığı sağlamak için kültürel alt yapılar oluşturur, araştırmalardan elde edilen objelerle bir müze açmayı amaç edinir.
 10. Federasyona üye derneklerin çalışma ve uygulamalarını kolaylaştıracak ve geliştirecek idari bir yapıyı oluşturur.
 11. Yurt içi ve yurt dışında kurulu bulunan veya kurulacak olan konfederasyon ve üst kuruluşlara katılır.

 

Madde 4-

Federasyonun Hizmet Konuları

Federasyon kuruluş amacına uygun olarak, aynı amaçtaki derneklere üye olmayı öneren, özendiren, teşvik eden, planlayan ve yol gösteren bir organizasyondur. Bu yönü ile :

 1. Şiran ilçesi ve Köylerinin tanıtımını yapmak amacıyla, sanatsal, teknik ve bilimsel araştırma ve uygulama merkezi kurar ve yönetir. Şiranlı değerleri tanıtır.
 2. Kendi alanında düşüncede, sanatta, hizmette, kültür de sorunlarının tanınması ve bu alanda kamuoyu oluşması için çalışmalar yapar. Eğitim ve sportif faaliyetler yapar.
 3. Sunulacak hizmetlerle insani ve sanatsal değerleri yüceltir.
 4. Yukarda sözü edilen konularla federasyonun bütün üyelerini, ülkemize ve dünya’ya etkin ve eksiksiz olarak tanıtmak için bildiri, bülten, broşür çıkarır, dergi, kitap, basar film, kaset CD gibi tanıtım araçları yaptırır, kurulu yayın kuruluşlarından yararlanmak amacıyla bu alanda yapılan faaliyetlere destek olur.
 5. Federasyonu oluşturan derneklerin kendilerine ait çalışmaları, araştırma ve derlemelerini, federasyon olarak diğer derneklere ve kamuoyuna duyurulmasına öncülük eder.
 6. Çalışma alanı ile ilgili konularda toplantılar yapar, konferanslar, paneller, açık oturumlar ve kongreler düzenler, belli bir amaç doğrultusunda yapılacak platformlara katılır.
 7. Derneklerin sorunları hakkında yasal zeminlerde çalışmalar yapar, yapılacak yasal düzenlemelere önerilerde bulunmak üzere bilimsel çalışmalar yapar, derneklerin toplumsal yaşamda kalıcı ve etkin çalışmalarını her türlü platformlarda tanıtır.
 8. Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının önemini ve etkinliğini tanıtmak, sivil toplum kuruluşlarının yaygınlaşmasını ve çoğalmasını özendirmek amacıyla diğer üst kuruluşlarla iş birliği yapar.
 9. Federasyona bağlı derneklerin ihtiyacı olan her türlü hizmet ve yardım ünitelerinin kurulmasını teşvik eder ve bu konuda yardımcı olur.
 10. Derneklerin amaç dışı kullanılmasını önleyici önlemler alır, amaç dışı kullanan kişi ve kuruluşlarla yasal zeminlerde mücadele eder.
 11. Federasyonun ilgi alanına giren konularda bilimsel toplantılar düzenler, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplantılara katılır, ilgi alanına giren konularda her çeşit bilimsel araştırmaların yapılmasına çalışır veya yapılanlara destek sağlar, bu konularla ilgili kitaplık, bilgi bankası ve kültür merkezleri oluşturur ve mümkün olduğu takdirde araştırma enstitüsü kurar, kurulmasına destek olur, bağlı bulunan derneklerin faaliyetlerini yansıtan yayın organlarını çıkartır veya var olan yayın organları ile iş birliği yapar.
 12. Federasyonu oluşturan dernek mensuplarının birbirlerini daha yakından tanımaları ve kaynaşmaları için ortak geziler ve geceler düzenler, federasyon merkezinde lokal açar, işletir işleticiye verir, Her tülü ayni ve nakdi bağış toplar ve bağışta bulunur.
 13.  Şiranlı olup, Ülke genelinde etkin ve ekonomik kalkınmada katkısı olan iş adamları ve  firmalarla iş birliği yaparak kalite ve dayanıklılığı ön planda tutan ürünlerin tanıtılması amacıyla  kampanyaları düzenler, fuar açar, açılan fuarlarda yer alır,
 14. Kendi alanında eğitimden doğan maddi ve manevi engellerin kaldırılması için okul, dershane, kütüphane, meslek edindirme vb. kursları açar ve çalıştırır.
 15. Federasyon üyesi olan derneklerin üyelerine kalitenin ve hizmetin simgesi olması amacıyla “Federasyonumuzun Üyesidir” ibareli belge vererek kamuoyunda güven duygusunu oluşturur,
 16. Kendi alanında faaliyet gösteren esnafımızın yaptığı işten dolayı kamuoyunda güven duygusu olduğu imajının yerleşmesi için güven artırıcı önlemleri ve bu alanda yenilikleri sürekli güncelleştirir,
 17. Dünyada ve özellikle Ülkemizde yaşanan yoğun doğal ve insani tahribatlardan dolayı çevre sorunlarına karşı duyarlılık gösterir ve mücadele eder. Ayrıca Ülkemizde çevre bilincinin oluşması konusunda ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar. Derneklerin kendi alanında yöre tarihini ve doğal zenginlikleri araştırmaları için maddi ve manevi destekte bulunur, var olanların korunması ve tanıtımının yapılması için federasyon imkanlarını kullanır, bunun için gerekli yasaların çıkartılması doğrultusunda yasa koyucularla iş birliği yapar ve taslak metinler sunar.
 18. Üye derneklerin karşılaştıkları hukuksal sorunlara gerekli görülmesi veya üye derneğin talebi doğrultusunda müdahil olarak katılır, bu konuda hukuk müşavirlikleri ile anlaşır, federasyon adına savunma yaptırır.
 19. Yukarda belirtilen çalışmaları yürütmek için komisyonlar kurar, gösteri, panel, sempozyum, konferans, sergi, kampanya, fuar, forum ve film gösterimi, turistik ve kültürel gezi, toplantı, tören, şenlik, balo, çay vb. etkinlikleri düzenleme veya katılma konularını bu komisyonlar aracılığı ile yürütür.
 20. Federasyonu oluşturan dernekler arasında disiplin ve iş birliği sağlar.
 21. Federasyon ihtiyacı olan gayrı menkulleri kiralar veya satın alır.
 22. Federasyon yukarda belirtilen amaçları gerçekleştirmesi için iktisadi işletme ve teşekküller kurar,  işletir,  işleticiye verir.

Madde 5-

Federasyon Amblemi:

Federasyonun amblemi federasyon yönetim kurulunca belirlenir.

 

Madde 6-

Üyelik ve Üye derneklerin Yükümlülükleri:

 • Üyelik:
 1. Federasyonun kurucu üye dernekleri Madde 1-‘de belirtilmiştir.
 2. Üye dernekler temsilci üyeleri yönetim kurulu kararı ile belirtirler.
 3. Kurucu üyeler dışında kalan derneklerin üye olabilmeleri için kendi Yönetim kurullarında karar almaları ve gerekli yasal formaliteleri tamamlamaları gereklidir.
 4. Gerekli işlemleri tamamlamadan yapılan müracaatlar federasyon yönetimince dikkate alınmaz.
 5. Yönetim kurul kararını alan dernek, yazılı olarak federasyon yönetimine başvurur, federasyon yönetimi (30) gün içinde müracaatı karara bağlamak zorundadır. Katılma kararı müracaat eden derneğin federasyon katılım payını ödemesi sonrasında kesinlik kazanır.

 

B- Üye Derneklerin Yükümlülükleri :

 1. Federasyon tüzüğünde yazılı bulunan tüm hükümlere ve yetkili organların aldığı kararlara uymak zorundadırlar. Üye dernekler Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararları federasyon içinde uygulamakla yükümlüdürler.
 2. Tüzüğün tamamının hayata geçirilmesinde ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde her türlü giderlere üye dernekler katılmak zorundadır.
 3. Federasyonun amacına aykırı davranış ve tutumlarda bulunamazlar.
 4.  Bir defaya mahsus olmak üzere 250.- TL (İki yüz elli Türk Lirası) katılım payı verirler.
 5.  Üye dernekler yıllık aidat olarak 60.- TL (Altmış Türk Lirası) federasyona aidat olarak öderler. Bu rakam federasyon yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

 

C- Üyeliğin Sona Ermesi:

 1. Üye dernekler kendi genel kurullarından karar almak ve bu kararı federasyon yönetimine yazılı olarak bildirmek şartı ile istedikleri zaman federasyon üyeliğinden ayrılabilirler.
 2. Dernekler kanuna göre suç işleyen derneğin üyeliği sona erer. Üyeliğin sona ermesi veya ayrılması halinde federasyona olan borçlarını tamamen ve defaten ödemek zorundadır. Aksi takdirde giderleri ile birlikte icra yolu ile tahsil edilir.
 3. Ödemeyi taahhüt ettiği aidatı ödemeyen derneğin üyeliği,  yapılan uyarı ile gerekli senede sona erer.
 4. Federasyon amaç ve ilkelerine aykırı davranışta bulunan üyeler disiplin kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Kanuna karşı üyenin Genel Kurul’a başvuru hakkı vardır.

 

D-) Federasyon Üyeliğinden Çıkarılma:

Üye dernekler aşağıdaki hallerde Federasyondan çıkarılabilirler.

 1. Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınana kararlara uymamak veya bu kararların gerçekleşmesini engelleyici yönde faaliyet göstermek.
 2. Federasyon Tüzüğüne aykırı hareket etmek veya Dernekler yasasını ihlal edici uygulamalarda bulunmak. Bu durumlarda Federasyon Yönetim Kurulu konuyu gündemine alır ve üye sayısının 2/3 ünün onayıyla derneğin üyeliğini askıya alabilir. Federasyon yönetimi bu kararı gerekçeleri ile birlikte ilgili derneğe bildirir.
 3. Federasyon aidatlarını ödememek,
 4. Üye derneğin; Federasyon delegelerini tüzüğe uygun zaman içerisinde bildirmediği veya bildirdiği halde delegelerin genel kurula katılmaması halinde, Federasyon yönetimi Disiplin kuruluna bilgi verir. Disiplin kurulu 10 gün içerisinde ilgili derneğin ifadesine başvurur, derneğin alınan savunması doğrultusunda Disiplin Kurulu hazırlayacağı raporu Yönetim Kuruluna arz eder ve rapor doğrultusunda Yönetim Kurulu derneğin ihracına karar verebilir.

Yukarda 1.2.3 fıkralarında bildirilen konularla ilgili dernek bir ay içerisinde Federasyon yönetimine yazılı itirazını bildirmediği takdirde karar kabul edilmiş sayılır. Yazılı itirazın bildirilmesi halinde, konu ilk Federasyon Genel Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır.  Federasyon Genel Kurulunca kesinleşen ihraç kararına itiraz edilemez. İhraç edilen dernek, ihraç nedeninin düzeltilmesi halinde ve tekrar müracaat etmesi durumunda, ancak Federasyon Genel Kurulu kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilebilir. Dernek, ihracı halinde Federasyondan herhangi bir şekilde maddi ve manevi hak talep edemez.

 

Madde 7-

Federasyon Organları:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme kurulu

İhtiyari Organları:

 1. Merkez Disiplin Kurulu
 2. Komisyonlar

 

 • Genel Kurul

Federasyonda üye her dernek eşit sayıda 5 delege ile temsil edilir; Federasyona üye dernekler kendi genel kurul kararı ile seçilen,  5 delege ile temsil edilirler. Genel Kurul toplantısına katılacak olan delegeler, üye dernekler tarafından başta üye listesi olmak üzere, delege listesini Federasyon genel kurul toplantı tarihinden 30 (otuz) gün önceden Federasyon Başkanlığına bildirirler. Her delegenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Delege oyunu bizzat kendisi kullanır. Bir başkasını temsilen vekâlet vererek ya da diğer yazışma şekilleriyle, oy kullanamaz, kullanır ise kullanılan oy geçersiz sayılır. Federasyonun ilk olağan genel kurul toplantısına katılacak delegeler üye derneklerin yönetim kurulunca belirlenir. Federasyon’un mevcut yönetim kurulu asil üyeleri o dönem sonundaki genel kurulun delegesidir.

 

 • Genel Kurul Toplantısı:

Olağan Genel Kurul Toplantısı 3(Üç) yılda bir KASIM ayında yapılır.

 

Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü halde veya delegelerin 1/5’nin (beşte birinin) yazılı isteği üzerine 30 gün içinde Olağanüstü Genel Kurul yapılır.

 

Genel Kurulu toplantıya Yönetim Kurulu çağırır.

 

Denetleme kurulunun ya da delegelerinin 1/5’nin (beşte birinin) yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu, Genel Kurulu 1 (bir) ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu yada toplantı isteğinde bulunan delegelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk hakimliği federasyon delegeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 • Çağrı Usulü:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

D-Toplantısız Veya Çağrısız Alınan Kararlar:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

E-Toplantının Ertelenmesi:

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı en az bir hafta sonra olmak üzere aynı yer, saat ve adreste yeniden yapılır. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi (c) fıkrasında belirtilir. İkinci toplantının ertelenmesi durumunda erteleme tarihinden itibaren en geç 2 (iki)  ay içersinde toplantının yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez. Genel kurul toplantısı federasyon genel merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz. Genel kurul toplantısı toplantıya katılma hakkı bulunan delegelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı yönetim ve denetleme kurulları üyeleri toplamının iki katından aşağı olamaz.

 

Madde 8-

 Toplantının Yapılış Usulü:

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırın listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

 

Madde 9-

Toplantıda Görüşülecek Konular:

Genel kurul toplantısında esas itibarıyla yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin 1/10 tarafından görüşülmesi istenilen konular gündeme alınması zorunludur. Genel kurul kararları salt çoğunlukla alınır, ancak tüzük değişikliği veya federasyonun feshi konularında karar yeter sayısı (2/3) dir.

 

Madde 10-

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:

Olağan üstü genel kurul, Olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 1.  Federasyon üye sayısının (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,
 2.  Yönetim kurulunun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,
 3.  Denetleme kurulunun Federasyon hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı,
 4. Yönetim kurulunun, isteğe rağmen genel kurulu toplantıya çağırmaması halinde üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirmesi halinde,
 5.  Federasyonun feshi konusunu görüşmek üzere,
 6.  Federasyon tüzüğünde değişiklikler yapmak üzere,
 7.  Olağanüstü genel kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelerine göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

 

Madde 11-

 Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri:

Genel kurul federasyonun en yetkili organı olup başlıca görevleri şunlardır.

 1.  Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının raporlarını inceleyip karara bağlamak.
 2.  Yönetim kurulunun hazırladığı bütçeyi olduğu gibi yada değiştirerek kabul etmek.
 3.  Federasyon yönetim ve denetleme kurulunu aklamak.
 4.  Federasyon yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçmek.
 5.  Federasyon amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli görülen, var olan taşınmaz malların satılması için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 6.   Federasyonun feshine karar vermek.
 7.  Yönetim kurulu görevleri içinde alınan kararlara karşı yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.
 8.  Federasyon tüzüğünü değiştirmek.
 9. Mevzuata ve federasyon tüzüğünde genel kurulca belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

B-YÖNETİM KURULU:

Madde 12-

Yönetim Kurulunun Seçilmesi:

 1. Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı olan delegeler arasından 1(bir) genel başkan, 2(İki) başkan vekili, 5(Beş) genel başkan yardımcısı, 1(bir) genel sekreter,1(Bir) Yardımcısı, 1(bir) genel sayman,1(bir) Yardımcısı, 1(bir) Siyasi İşler sorumlusu, 1(Bir) Yardımcısı, 1(Bir) Basın Yayın Sorumlusu, 1(Bir) Yardımcısı,1 (Bir) Sosyal İşler Sorumlusu,1 (Bir) Yardımcısı,1(Bir) Eğitim Kültür Sorumlusu 2(İki) Yardımcısı, 1(Bir) Araştırma Geliştirme sorumlusu, 1(Bir) Yardımcısı ve 8(sekiz) üye olmak üzere toplam 30(otuz) asil ve 15(On beş)  yedek olarak, 3(Üç) yıl süre ile gizli oy açık tasnif usulü ile tek dereceli oy çoğunluğu ile seçilir. Federasyon organlarına seçilen delegeler üye derneklerdeki seçildikleri görevleri devam eder. Federasyonun yürütme organıdır.
 2. Asıl üyelerden herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde en çok oy alan sıradaki yedek üye doğrudan çağrılarak bu eksiklik tamamlanır.
 3. Bu suretle oluşacak yönetim kurulu asil üyelerinin sayısı yarıdan aşağı düşerse genel kurul bir ay içersinde toplantıya çağrılır.

 

Madde 13-

 Yönetim Kurulunun Görev Bölümü:

 1. Genel kurulca seçilen yönetim kurulu üyeleri seçimi takip eden 3 (üç) gün içinde aralarında toplanır. İlk toplantıda görev bölümü yapılır. Görevleri karar defterine yazılır ve kararların altı imzalanır.
 2. Sonuçlar 30 (otuz)  gün içinde mahallin en yüksek mülki amirine bir yazı ile bildirilir.

Madde 14-

Yönetim Kurulunun Hukuksal Niteliği:

 1. Yönetim Kurulu genel kuruldan sonra karar alma ve yürütme organı olup, genel kurula karşı sorumludur.
 2. Federasyonu yönetsel ve yargısal makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder, ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki verebilir.
 3. Yönetim Kurulu üyeleri bu görevlerinden dolayı ücret almaz. Yönetim kurulu kararları dışındaki çalışmalardan ve faaliyetlerden kendileri sorumludur.

Madde 15-

Yönetim Kurulu Toplantısı:

1-)Yönetim Kurulu ayrı bir çağrıya gerek duymadan olağan toplantısını yapar.

2-)Olağanüstü hallerde ya da gecikmesinde sakınca görüldüğü takdirde başkan ve 2 (iki) yönetim kurulu üyesinin isteği üzerine yönetim olağanüstü olarak toplanır.

3-)Bu toplantılarda gündemde olan konular tartışılır ve karara bağlanır.

Madde 16-

Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı:

Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Madde 17-

 Toplantıya Katılmayan Üye :

Gereksiz ve izinsiz üst üste 3(üç) defa yönetim kurulu toplantısına katılmayan ya da bir yıllık çalışma dönemi içersinde yapılan toplantıların 1/3’ne (üçte birine) katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

Madde 18-

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri:

Federasyonun birinci derecede yürütme organı olan yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

 1. Federasyon çalışmalarını tüzük hükümlerine uygun olarak yürütür,
 2. Genel kurul kararlarının ve yasaların yüklediği görevleri yerine getirir,
 3. Federasyonun para ve mallarını amaca uygun biçimde kullanılmasını sağlar,
 4. Federasyonun çalışma raporlarını, bütçesini, bilançosunu ve gelir gider hesabını hazırlar,
 5. Yasayla öngörülen defterler ile gerekli görülen yardımcı defterleri tutar,
 6. Genel kurulda alınan yetkiye dayanılarak ve yasaya uygun olarak federasyon yararına taşınır, taşınmaz malları satın alır, satar, ayni haklar kurar ve kaldırır her türlü bağış kabul eder ve bağışta bulunur,
 7. Federasyona, ihtiyaç olması halinde   gerekli görülen memur ve yardımcı hizmetlileri bulur, görevlendirir, ücretlerini belirler,
 8. Federasyon için gerekli görülen tesislerin analiz ve projelerini hazırlar, genel kurulun bilgisine sunar.,
 9. Federasyon veya Derneklere çalışmaları ile   maddi ve manevi katkılarda bulunan ve  büyük emeği geçenleri ödüllendirmek amacıyla şilt  yada madalya verir.
 10. Kendine verilen yetkiler çerçevesinde Federasyon adına her çeşit sözleşmeleri yapar,
 11. Örgütlenme sekreterince hazırlanan eğitim programlarını onayarak uygulamaya koyar,
 12.  Federasyonun gelirlerini ve menkul veya gayrimenkullerini amaca uygun bir şekilde kullanır,
 13.  Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır, genel kurulca verilen yetki çerçevesinde iç tüzükler, yönetmelikler veya genelgeler hazırlar,
 14.  Gerekli yasal izinleri almak şartı ile uluslararası ve ulusal faaliyetler ile ilgili olarak federasyon adına gönderilecek temsilcileri belirler, bu temsilcilerin Yurt içi veya yurt dışına federasyon adına toplantılara katılmaları halinde her türlü masrafını karşılar,
 15.  Federasyona gelir temin etmek amacıyla piyango, balo, konser, kermes, gezi ve benzeri toplantılar düzenler,
 16.  Federasyon amaçları doğrultusunda toplantılar, konferanslar, açık oturumlar, kongreler düzenler, bu amaçla yurt içi veya yurt dışından gerekli görülen kişi ve kuruluşları davet eder, bunlara karşı federasyonu temsil eder, misafirlerin barınma ihtiyaçlarını karşılar.
 17. Tüzükte ön görülen diğer görevleri yerine getirir,
 18.  Federasyon amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli görülen taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, işletilmesi, personele verilecek ücret yolluk ve sosyal hakların belirlenmesi ve saptanmasını yapar.
 19.  Uluslararası faaliyetler sırasında görev alacak delegelerin ya da teknik heyetin tespiti için yetki verir.
 20.  Federasyona dönem içersinde üye olma amacıyla yazı ile başvuran dernekler hakkında üyeliği kabul etme ya da red etme konusunda karar verir.
 21.  Aynı amaçlı konfederasyonlar kurucu federasyon olarak katılmak veya kurulmuş bir konfederasyona üye olmak için karar alır.
 22.  Uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılmasında yarar görülen, aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılmasına karar verir.
 23.  Gençlik ve Kadın kollarını oluşturur. Komisyonlara çalışma adına dışarıdan üye atar, köy temsilcileri atar.

 

Madde 19-

 Genel Başkanın Görev Ve Yetkileri:

 1. Federasyon tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında temsil eder,
 2.  Yönetim kuruluna başkanlık eder.
 3. Yönetim kurulunun görüşünü alarak Federasyon adına basın toplantısı yapar, her türlü basın ve yayın organlarına beyanatta bulunur, yurt içi ve yurt dışı toplantılarda federasyon adına konuşma yapar. Başkan Yönetim kuruluna bilgi vermek şartı ile Yönetim Kurulu üyelerinden birini de görevlendirebilir.
 4. Genel sekreter ile birlikte bütün yazışmaları, genel saymanla birlikte tüm muhasebe ve muamelat evrakını imza eder.
 5. Denetleme Kurul raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirip tartışmaya açar.
 6. Federasyondaki bütün büroların ve personelin amiri olup, federasyona bağlı kuruluşlar dahil her türlü çalışmaları denetim ve inceleme yetkisine sahiptir. Federasyonun tüm organlarında söz ve oy hakkı vardır.
 7.  Yönetim kurulunun tespit edeceği miktarda avansı üzerinde bulundurmaya ve harcamaya yetkilidir.
 8.  Federasyon tarafından çıkartılan basın ve yayın organlarına sahiplik eder.
 9.  Yönetim Kurulu toplantılarında, Genel başkan toplantıya katılmazsa başkan vekili toplantıya başkanlık eder, vekilinde bulunmadığı durumlarda genel başkan kendisine vekâlet etmek üzere başkan yardımcılarından birine yazılı ya da sözlü vekâlet yetkisi verir, sözlü vekâlet vermesi durumunda sonradan yazılı hale çevirir.
 10.  Bir kişi üst üste en fazla 2 (İki) dönem Genel Başkanlık yapabilir.

 

Madde 20-

 Genel Başkan Yardımcılarının Görev Ve Yetkileri:

 1. Teşkilatlandırma.
 2. Basın yayın ve tanıtma.
 3. Sosyal kültürel, eğitim ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcıları federasyon ile üye dernekler arasında konuları ile ilgili koordinasyon sağlarlar. Konularında üye dernekler hakkında rapor düzenlerler.

 

Madde 21-

Genel Sekreterin Görev Ve Yetkileri:

 1. Federasyonun bütün idari yazışmalarını ve faaliyetlerini düzenler.
 2. Federasyon içi hizmetlerle olan ilişkilere ait yazışmaları tek başına imzalamaya yetkilidir.
 3. Yönetim Kurulu gündemini düzenler ve kurula getirir.
 4. Federasyon bünyesinde çalışan elemanların özlük işlerini düzenler ve yürütür.

 

Madde 22-

Genel Saymanın Görev Ve Yetkileri:

 1. Federasyonun muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütür.
 2. Federasyon gelirlerinin sağlanmasını, harcamalarını bütçe esasına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarını gereği gibi sağlar ve muhasebe bürosunu yönetir.
 3. Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar.
 4. Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarını usulüne uygunu olarak tutulmasını sağlar.
 5. Federasyon hesaplarını her an için iç ve dış denetime hazır bulundurur.
 6. Genel kurul kararı uyarınca harcamalar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar konusunda yönetim kurulunda karar almak için teklifte bulunur.
 7. Genel kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar ve yönetim kurulunun bilgisine sunar.
 8. Tahsil tediye, mahsup vs. muhasebe işlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları başkanla birlikte imza eder. Başkanın yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan yönetim kurulu üyeleri ile imza işlerini yürütür.
 9. Federasyon Yönetim Kurulu’nun belirlediği miktarda kasada nakit para bulundurur.
 10. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda her türlü harcamayı yapar.

Madde 23-

Denetleme Kurulu Ve Teşkili:

Denetleme kurulu Genel kurulca (2) Yıl süre için gizli oyla 3 (üç) asıl 3 (üç) yedek üye olarak seçilir. Seçimleri izleyen 7 (yedi) gün içinde toplanarak aralarında 1 (bir) başkan 1 (bir) sekreter seçer.

 

Madde 24-

 Denetleme Kurulunun Görev Ve Yetkileri :

 1. Federasyonun bütün işlemlerini hesap ve defterlerini denetler.
 2. İki yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilanço gelir ve gider hesabına ait incelemelerini genel kurula bir raporla sunar.
 3. Federasyon gelir ve giderlerini usulüne uygun biçimde ve tarih sırasına göre vezne defterinin ilgili bölümlerine işlenip işlenmediğini ve bu harcama evraklarının yönetim kurulu kararlarına dayanıp dayanmadığını inceler.
 4. Yönetim kurulunun harcamalarla ilgili kararlarına uygun harcama yapılıp yapılmadığını denetler.
 5. Federasyona ait demirbaş kıymetlerin kiralama, kullanma, satış değerlerinin emsal değer ve ölçülere uyup uymadığını denetler.
 6. Federasyonun bankalarda, elde ve kasada bulunan para durumunu tespit eder.
 7. Gelen, giden evrak kayıt defterinin tutulup tutulmadığını kontrol eder.
 8. Yazılı başvurulara gereken süre içersinde yanıt verilip verilmediğini denetler.
 9. 1 (bir) yıllık süreler içersinde yapılan denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar.
 10. Aldığı kararları ve denetleme raporlarını sırası ile özel bir deftere işler, yazışmalar için dosya tutar.
 11. Gerektiğinde Yönetim Kurulu  aracılığı ile Genel Kurulu  olağanüstü toplantıya çağırır.

 

Madde 25-

Denetleme Kuruluna Bilgi Ve Belge Vermek :

 1. Yönetim kurulu, denetleme kurulunun sözlü yada yazılı olarak istediği açıklama ve yapması gereken açıklamalarla ilgili bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.
 2. Federasyonun bütün organ ve personeli, denetleme kuruluna bu konularda yardım etmek ve kolaylık göstermek zorundadır.
 3. Denetleme kurulu belgeleri federasyon merkezi dışına çıkarmadan kendine ayrılan yerde inceler.

 

Disiplin Kurulu

Madde 26-

 Disiplin Kurulunun Teşkili :

Disiplin kurulu federasyonun yasama ve disiplin kuruludur. Federasyonun genel kurulda (2) yıl için genel kurul delegeleri arasından seçilir. 3 (üç) asıl ve 3 (üç)  yedek üyeden oluşur. Bir dernekten en fazla 1 ( bir) delege görev alır.

Disiplin Kurulu Tarafından Önerilen Cezaların Uygulama Şekli

Disiplin kurulu yönetim kurulu tarafından kendisine verilen üye derneklerle ilgili konularda gerekli incelemeleri yapar, tüzük hükümlerine uyulup uyulmadığını inceler ve sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu Disiplin Kurulunun raporuna göre;

1-) Yazılı Uyarma

2-) Yazılı İkinci Uyarma

3-) Federasyon üyeliğinden tamamen çıkarma.

 

Disiplin Cezalarının Hüküm Ve Neticeleri

1-) Uyarma cezası yönetim kurulunun tasdiki ile tekemmül eder ve bu ceza için itiraz edilemez.

2-) Üyelikten tamamen çıkarma cezası Disiplin Kurulunun teklifi, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile kesinleşir.

3-) Disiplin kurulunun bu görevi üye dernekleri kapsar.

 

Madde 27-

Komisyonlar Ve Danışma Kurulu

Federasyon her biri en az 5 (beş) kişiden oluşmak üzere ihtiyaç gereği komisyonlar kurar. Komisyon kuruluşu yönetim kurulunun önerisiyle gerçekleşir.

 

Danışma Kurulu:

 1. Amacı;

Danışma Kurulu, Federasyonun amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili gelişmeleri değerlendirmek, Federasyonun gelecekteki çalışmalarına ışık tutacak görüş ve öneriler geliştirmek amacıyla oluşturulur. Kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğindedir.

 

 1. Oluşumu, Toplantı Ve Karar Nisabı;

 

 1. Danışma Kurulu, İlimiz, ilçemiz doğumlu veya asli fahri hemşerilerimiz iş adamları, bilim adamları, sanatçılar, Bürokratlar,siyaset ve spor adamları ve kendi alanlarında isim yapmış akil insanlar ile Federasyonun görevdeki ve daha önceki Yönetim Kurulu Başkanları ile üye Derneklerin görevdeki Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ve Yönetim Kurulu tarafından bir dönem için belirlenecek kendi aralarında uzmanlığı kabul edilmiş kişilerden oluşur.
 2. Danışma Kurulu Başkanı ilk olarak mevcut  Federasyonun Yönetim Kurulu Başkanıdır. İlk toplantısında iki başkan vekili seçer. Danışma kurulu ilk toplantıda yeni danışma kurulu başkanı seçebilir.
 3. Danışma Kurulu yılda dört defa toplanır. Toplantı gündemini Danışma Kurulu Başkanı belirler.

 

Madde 28-

Federasyon Organları Hakkında Ortak Hükümler :

Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden 30 (otuz) gün içinde federasyon başkanı tarafından, Federasyonun tüm organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikamet adresleri ile diğer kimlik bilgileri o mahallin en yüksek mülkü amirine yazı ile bildirilir.

 

Federasyonun Defter Tutma Esas Ve Usulleri Ve Tutulacak Defterler

Madde 29-

Defter Tutma Esasları;

Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona delege olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Envanter defterinin tutulması isteğe bağlı olup, Büyük defterin onaylatılması zorunlu değildir.

Defterlerin Tasdiki

Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 30-

Federasyonun Gelirleri:

 1. Genel bütçeden yapılacak hazine yardımı.
 2. Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelir.
 3. Federasyon tarafından ya da dernekler yararına başka kuruluşlar ya da gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenecek olan balo, konser, temsil, konferans gibi sosyal faaliyetler ile her türlü girişim gelirleri.
 4. Gerçek ve tüzel kişilerle uluslar arası resmi, özel kuruluşlar, yabancı v.b. kuruluşlar tarafından yapılacak ayni ve nakdi taşınır ve taşınmaz her türlü bağışlar ve bunların gelirleri.
 5. 26.05.1981 tarih ve 2464 sayılı belediye gelir kanunun 103.maddesinin ilgili fıkraları uyarınca Belediyelerce yapılacak yardımlar.
 6. Özel İdare bütçelerinden alınacak olan yardımlar.
 7. Kurulacak olan iktisadi teşekküllerin sağlandığı gelirler.
 8. Federasyona bağlı derneklerin üye aidatları. (Federasyona üye dernekler kuruluş aşamasında bir defaya mahsus olmak üzere 250,00.- TL ( İkiyüz elli TL) kayıt ücreti ödeyeceklerdir. Üye Dernekler yıllık 60,00.- TL (Altmış TL)  aidat öderler. Bu miktar Yönetim Kurulunca değiştirilir.
 9. Mesleki kuruluşlardan aldığı maddi yardım ve bağışlar.

 

Madde 31-

Federasyonun Giderleri:

 1. Personel ücretleri ve diğer personel giderleri.
 2. Yolluklar.
 3. Sosyal faaliyetler.
 4. Pirim ve ikramiyeler.
 5. Vergi ve sigorta primleri.
 6. Kira giderleri.
 7. Aydınlatma.
 8. Isıtma.
 9. Temizlik.
 10. Kırtasiye.
 11. Demirbaş.
 12. Noter ve Mahkeme harçları.
 13. P.T.T. Giderleri.
 14. Ağırlama ve ulaşım giderleri.
 15. İktisadi teşekküllerin giderleri.
 16. Üye derneklere ve mesleki kuruluşlara yapacağı maddi yardımlar.
 17. Uluslar arası üst kuruluşa ödenecek zorunlu aidatlar.

 

Madde 32-

Federasyon  Gelir Ve Giderlerinde Usül :

Federasyon gelirleri alındı belgesi ile alınır ve giderleri harcama belgesi ile yapılır. Dip koçanlar ve gider belgeleri kanunen zorunlu kılınan sürece saklanır. Federasyonun parası federasyon adına bir bankada açılacak olan hesapta saklanır. Federasyon kasasında Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen miktardan fazla para bulundurulamaz. Federasyona borç yükleyen tüm işlemler ile 500,00 TL’nı ( beş yüz Türk Lirası)  aşan harcamalarda genel başkan ve genel sekreter ile genel saymanın imzalarının bulunması zorunludur. 100,00 TL’nı ( yüz Türk Lirası) aşmayan harcamalar Genel Başkan, Genel Sekreter veya Genel Saymanın tek başına imzası ile yapılabilir. Bu miktarlar günün şartlarına göre yönetim kurulunca artırılır veya eksiltilir.

 

Madde 33-

Federasyonun Gelir Ve Gider İşlemleri

Gelir ve gider belgeleri;

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

A)Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

B)Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

Madde 34-

Gelir Ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Bildirim Yükümlülüğü

 

Madde 35-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Federasyon görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Federasyon yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 36-

Federasyonun Borçlanma Usulleri

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 37-

Federasyonun İç Denetimi

Derneğin iç denetimi, Derneğin iç denetimi genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılır. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Madde 38-

Ana Tüzük Değişikliği

Federasyon ana tüzüğü, genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri önceden genel kurul üyelerine gönderilmedikçe genel kurulda ana tüzük değişikliği görüşülemez. Çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulu asil üyelerinin iki katından az olamaz, ikinci toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çokluğunun kararı ile Tüzük değişikliği yapılır.

 

Madde 39-

Federasyon Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi

Federasyon tüzel kişiliği aşağıdaki hallerden biri ile son bulur.

 1. Genel kurul kararı ile fesih.
 2. Mahkeme kararı ile fesih.
 3. Kendiliğinden dağılmış sayılma.
 4. Kapatılma.

 

Federasyonun Tasfiye İşlemleri

Madde 40-

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

1-Tasfiyenin Federasyon tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır.

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi için bütün işlemlerde Federasyon adında “Tasfiye Halinde Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu Federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında defter, kayıt, belgeleri ve mal varlığının tespiti yapılır. Varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar Genel Kurulda aksine bir karar alınmadıkça üye derneklere eşit şekilde genel kurulun almış olduğu karar doğrultusunda devredilir.

Federasyonun  para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının  da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun  defter ve belgeleri tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Defter ve belgelerin saklama süresi beş yıldır.

 

2-Tasfiyenin Mahkeme Kararı İle Yapılması:

Bu durumda Federasyonun bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararı ile amacına en yakın ve kapatılma tarihinde en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyenin tamamlanmasına müteakip, durum mülki idare amirliğine bildirilir.

 

3-Kendiliğinden dağılma şartları:

 1. a) Amacın gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi,
 2. b) İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmaması,
 3. c) Borç ödemede acze düşmüş olması,
 4. d) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,
 5. e) Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılmaması,

Her ilgilinin sulh hâkimine müracaat ederek federasyonun kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

 

Madde 41-

Fesih:

Federasyon genel kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir, ancak fesih için yapılacak toplantıda federasyona kayıtlı asıl üyelerin 2/3’nin genel kurul toplantısına katılması şarttır. Birinci toplantıda nisap temin edilemezse, ikinci toplantıda nisaba bakılmaksızın fesih konusu görüşülebilir. Ancak ikinci toplantıya federasyon yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının (2) iki katı kadar üyenin katılması şarttır. Fesih için yapılacak genel kurul toplantılarında, toplantılara iştirak eden üyelerin 2/3’sinin federasyonun feshi lehine oy vermeleri ile fesih işi karara bağlanır. Federasyon feshi yönetim kurulu tarafından (30) otuz gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

 

Madde 42-

Hüküm Eksikliği:

Bir tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı dernekler kanunu ile Türk medeni Kanun birinci kitabının cemiyetler kısmı uygulanır.

 

Madde 43-

Temsilcilik ve Şubelik:

Federasyon faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak yönetim kurulunun onayı ve ataması ile oluşturulur, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmaz. Temsilciliğin atama şekli, çalışma şart ve şekilleri, gelir ve gider usul ve şartları yönetim kurulunca çıkartılan yönetmelikte belirlenir. İstanbul içi ve farklı şehirler için temsilcilik verilebilir.

 

Madde 44-

İş bu Şiran Dernekler Federasyonu tüzüğü 44 (kırk dört)  maddeden ibaret olup, her sayfanın altı mevcut yönetim kurulu üyeler tarafından imzalanmıştır.

 

                                      YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN

S.N ADI VE SOYADI
GÖREVİ
İMZASI
01 Serkan KAYA Genel Başkan
02 Alpay YAZICI Yön. Kur. Üyesi
03 Bahtiyar KAYA Yön. Kur. Üyesi
04 Binali ÇUBUKÇU Yön. Kur. Üyesi
05 Birol BOZ Yön. Kur. Üyesi
06 Birol YILDIZ Yön. Kur. Üyesi
07 Bülent YALÇIN Yön. Kur. Üyesi
08 Ersin UZUN Genel Sayman
09 Fatih BALTA Yön. Kur. Üyesi
10 Fevrü DEMİR Yön. Kur. Üyesi
11 Hüseyin TARHAN Sekreter Yrd.
12 İbrahim YILMAZ Yön. Kur. Üyesi
13 İrfan YILDIZ Yön. Kur. Üyesi
14 Mehmet PAYDAŞ Yön. Kur. Üyesi
15 Mehmet YETİM Yön. Kur. Üyesi
16 Namık YILMAZ Yön. Kur. Üyesi
17 Necla GÜNDOĞAN Yön. Kur. Üyesi
18 Nizamettin GÜNEL Yön. Kur. Üyesi
19 Nurullah KARA Genel Sekreter
20 Salih EKMEN Yön. Kur. Üyesi
21 Selahattin USLU Yön. Kur. Üyesi
22 Selim DEMİR Yön. Kur. Üyesi
23 Şefik GARİP Yön. Kur. Üyesi
24 Şenol CELEP Sayman Yrd.
25 Tahsin ÇELİK Yön. Kur. Üyesi
26 Taştan HAFO Yön. Kur. Üyesi
27 Turan IŞIK Yön. Kur. Üyesi
28 Volkan DOĞAN Yön. Kur. Üyesi
29 Yalçın ONUR Yön. Kur. Üyesi
30 Yaser SARI Yön. Kur. Üyesi
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46